Przyjazd
Wyjazd

Kto może nocować w Hotelu po 20 marca

 1. Strona główna
 2. Hotel
 3. Kto może nocować w Hotelu po 20 marca

W całym kraju został wprowadzony jest zakaz oferowania usług noclegowych (krótkoterminowych) we wszystkich typach obiektów noclegowych. Możliwe są noclegi dla medyków oraz 44 innych przypadków w ściśle określonych celach, których lista jest zamknięta.

Kto może nocować w Hotelu bez przeszkód?

Są to osoby które spełnią łącznie dwa warunki:

 1. znajdują się na poniższej liście wyjątków (uwaga: jeśli gdzieś zapisane jest odniesienie do jakiejś ustawy, należy sprawdzić czy tam nie kryją się jakieś uszczegółowienia, nie chodzi o potoczne pojęcie danego zawodu, a jego rozumienie zgodne z cytowaną ustawą!)
 2. mają odpowiedni dokument który jest niezbędny do potwierdzenia celu pobytu zgodnego z treścią rozporządzenia (najlepiej by zaświadczenie w 100% zawierało sformułowania z rozporządzenia wraz z odniesieniami do dziennika ustaw np „Zaświadcza się że P. Jan Kowalski jest członkiem członkiem załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze i nocuje w dniu ……. w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych”

Lista Wyjątków:

– (p 2) osoba wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i przedstawiam dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą potwierdzający ten fakt.

– (p 3) członkek załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt .

– (p 4) osoba wykonującą pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę; i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

– (p5) kierowca wykonujący transport drogowy, który przedstawia dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

– (p6) członek obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

– (p.7) pracownik zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudniony na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778); który przedstawia dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

– (p.8) osoba wykonująca czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021r. poz.11) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania; która przedstawia dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt. Ten wyjątek jest dość pojemny, bo jeśli wczyta się kolejno w ustawy (odwołują się do kolejnych ustaw a na koniec pada „i inne w innych ustawach”), to inwestycją celu publicznego jest wszystko to co służy szerszej społeczności a nie jednostce. Jak to będzie interpretowane przez kontrolujących? Nie wiadomo.

– (p.9) pracownik podmiotu zapewniającego ciągłość działania infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; który przedstawia dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

– (p.10) pacjent, lub opiekun pacjenta, który nocuje w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą (hotel jako instytucja medyczna, lub nocleg w hotelu bliskim szpitala/przychodni, nocleg w celu szczepienia) który przedstawia skierowanie na leczenie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej potwierdzające ten fakt.

– (p.11) funkcjonariusz lub żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, którego pobyt związany jest z wykonywaniem zadań służbowych; Jako dowód okazuję się legitymację służbową. Recepcjonista potwierdza iż taką ważną legitymację okazano.

– (p.12) osoba wykonująca w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; która przedstawia dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

– (p.13) zawodnik/ trener /członek sztabu szkoleniowego, korzystający z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego, który przedstawia dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową;

– (p.14)  osoba zająca/ uczestniczącą w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego; Jako dowód przedstawia dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uwaga: Chodzi tylko o egzaminy zawodowe!

– (p.15) pełnomocnik procesowy/ obrońca/ pełnomocnik stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, przedstawicielem ustawowym, świadek, biegły, tłumacz sądowy, który nocuje w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym; Na dowód okazuje zawiadomienie lub inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu.

– (p.16) członek misji dyplomatycznej/ urzędów konsularnych/ przedstawiciel organizacji międzynarodowych/ członek rodziny w/w, posiadacz paszportu dyplomatycznego, który nocuje w związku z wykonywaniem przez oficjalnych funkcji. Na dowód okazuje dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt.

– (p.17) pracownik przedsiębiorstwa realizującego w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422), lub pracownik Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych; który przedstawia dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

– (p.18) żołnierz wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej. Jako dowód okazuje swoją legitymację służbową. Recepcjonista poniżej potwierdza iż taką ważną legitymację okazano.

– (p.19) pracownik cywilny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Transportu Ko-lejowego, oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych, który przedstawia dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

– (p.21) osoba świadcząca usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami; która przedstawia dokument wystawiony przez pracodawcę, lub umowę z podmiotem dla którego świadczę usługę, lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt. Uwaga: słowo „lub” oznacza, że chodzi też o sprzęt w miejscach nie związanych z leczeniem a każdy który podlega nadzorowi UDT (a więc np. windy w budynkach lub maszyny).

– (p.22) pracownik obsługujący lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych, który przedstawia dokument wystawiony przez pracodawcę, lub umowę z podmiotem dla którego świadczę usługę, lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt.

– (p.23) osoba bezpośrednio zaangażowana w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki i tych nadawców; która przedstawia dokument wystawiony przez pracodawcę, lub umowę z z jednostką publicznej radiofonii i telewizji, lub nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, lub dokument wystawiony przez tę jednostkę lub tego nadawcę.

– (p.24) cudzoziemiec niemogący kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu, który przedstawia oświadczenie. Uwaga: cudzoziemiec to osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa/paszportu! Polak, który mieszka na stałe za granicą nie może skorzystać z tego wyjątku.

– (p.25) pasażer cywilnego statku powietrznego i jako pasażerowi przysługuje mi prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8 , str. 10). Na dowód okazuje dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego w rozumieniu art 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 – Prawo lotnicze

– (p.26) kontroler NIK, którego pobyt związany jest z wykonywaniem zadań służbowych; Jako dowód okazuje swoją legitymację służbową. Recepcjonista potwierdza iż taką ważną legitymację okazano.

– (p.27) pracownik Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), który przedstawia dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

– (p.28) uczestnik konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających,/ zdający egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski / osoba uczestnicząca w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów, która przedstawia w odniesieniu do uczestników konkursu lub egzaminu, ogłoszenie, o których mowa w §13ust.1 i §22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018r. W sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz.U. poz.602 oraz z 2019r. poz.1919), w§11 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019r. W sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską (Dz.U. poz.1399 oraz z2020r. Poz. 1904), oraz ogłoszenia i listy, o których mowa w §9 i §23 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017r. W sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz.U. z 2018r. poz.34), a w odniesieniu do osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu lub egzaminu zaświadczenia wydawane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

– (p.29) osoba świadcząca usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami, która przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę , lub umowę z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt.

– (p.30) sędzia sportowya, którego obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego/ osoba przeprowadzającą kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U.z2019r. Poz.1872 oraz z2020r. poz.2391); ktróry przedstawia dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową.

– (p.31) dziennikarz, o którym mowa wart.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26stycznia 1984r. – Prawo prasowe (Dz.U.z 2018r. poz.1914), i nocuję w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania,zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza, który przedstawia legitymację prasową. Recepcjonista potwierdza iż taką ważną legitymację okazano.

– (p.32) członek komisji, lub zespołu właściwego w sprawach egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, lub osobą uczestniczącą w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów, który przedstawia dokument wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w sprawach tych egzaminów.

– (p.33) członek komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, i nocuję w związku z wykonywaniem zadań służbowych, który przedstawia decyzję kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne.

– (p.34) członkek Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów, który przedstawia legitymację służbową. Recepcjonista potwierdza iż taką ważną legitymację okazano.

– (p.35) uczestnik lub osobą zaangażowana w organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej, która nocuje w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt i która przedstawia imienne polecenie wyjazdu służbowego.

(p.36) aplikant aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej (w zakresie działalności obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury), w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, lub inna osoba zaangażowana w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, która przedstawia zaświadczenie wydane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

(p.37) osoba dająca, lub osoba uczestnicząca w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska, która przedstawia zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

(p.38) pracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, lub okręgowej komisji egzaminacyjnej, który nocuje w związku z wykonywaniem zadań służbowych i który przedstawia dokument wystawiony odpowiednio przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej

(p.39) osoba zdająca / przeprowadzająca Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z2020r. poz.514, z późn. zm.), która przedstawia dokument wystawiony przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych

(p.40) osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, która przedstawia zawiadomienie o egzaminie wystawione przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 

(p.41) członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzający postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, który przedstawia dokument wyznaczający skład zespołu kwalifikacyjnego przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne sporządzony przez przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej 

(p.42) członek ekipy filmowej wykonującej czynności lub świadczącej usługi przy produkcji utworu audiowizualnego na planie filmowym, który przedstawia dokument potwierdzający udział w produkcji wystawiony przez: a) producenta filmu w rozumieniu art.5pkt6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. O kinematografii (Dz.U. z2021r. poz.257) lub b) producenta utworu audiowizualnego, koproducenta utworu audiowizualnego albo podmiotu świadczącego usługi na rzecz produkcji audiowizualnej, o którym mowa w art.8ust.1 ustawy z dnia 9listopada 2018r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz.U. z2021r. Poz.198) poprzedzony opinią Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w przedmiocie profesjonalnego charakteru produkcji utworu audiowizualnego lub filmu, realności i liczby dni zdjęciowych oraz czasu niezbędnego do przygotowania planu zdjęciowego 

(p.43a) osoba o której mowa w art.2 ustawy z dnia 31lipca 1981r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z2020r. poz.1637), i nocuje w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych poza miejscem stałego zamieszkania. Nie ma wymogu żadnego dokumentu poświadczającego!

(p.43b) osoba zapewniająca obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez osoby, o których mowa w lit.a, i czynności związane z obsługą lub organizacją wykonywania obowiązków służbowych osoby te podejmuję poza miejscem swojego zamieszkania, która przedstawiam imienne polecenie wyjazdu służbowego

(p.44) zdający/ opiekune zdającego / osoba uczestnicząca w organizowaniu i przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności, która przedstawia dokument wystawiony przez dyrektora szkoły artystycznej

(p.45) pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego, który nocuje w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, czynności zawodowych wykonywanych w ramach zadań państwowej służby geologicznej lub państwowej służby hydrogeologicznej, który przedstawia legitymację służbową albo inny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający realizację tych czynności 


 

Jak wygląda pobyt w hotelu w czasach covid?

 • Jeśli jesteś na liście i masz właściwy dokument to na wszelki wypadek skontaktuj się bezpośrednio z hotelem, by mieć pewność, że działa i nie spotka Cię przykra niespodzianka (niektóre hotele są zamknięte a bywa, że automatyczne systemy rezerwacyjne pracują).
 • Najlepiej zrób bezpośrednią rezerwację. Dostaniesz dobrą cenę która w całości trafi do hotelu a nie do zagranicznego pośrednika.
 • W hotelu część usług (np. Strefa Wellness, kręgle) może nie być dostępna.
 • Śniadania dostarczane są do pokoju Gościa. Należy to uwzględnić to planując dzień, gdyż posiłek ten może potrwać nieco dłużej. Godzina podania śniadania ustalana jest z recepcją po przyjeździe.
 • Restauracja jest nieczynna. Podróż należy zaplanować tak, aby posilić się po drodze.
 • Obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów poza pokojem.
 • Zgodnie z wytycznymi GIS sprzątnie pokoi odbywa się dopiero po wyjeździe. Jeśli chcesz dodatkowy serwis (sprzątanie/pościel/ręczniki) w trakcie pobytu zgłoś to recepcji.
 • Zalecenia GIS zabraniają przyjmowania osób nie zameldowanych w hotelu, więc towarzysząca „żona i dziecko” mogą stanowić problem.
 • Dodatkowe atrakcje mogą być niedostępne (Aqua Centrum, sauna, masaże), gdyż często zmieniają się przepisy i interpretacje. Zapytajcie o to wcześniej.
 • Wyposażenie pokoi może także być okrojone z uwagi na bezpieczeństwo sanitarne. Nie zdziw się jeśli nie będzie suszarki, czasopism czy dywanika na podłodze. To działania podjęte dla zwiększenia higieny.
 • Noś maseczki i utrzymuj dystans, pracownicy hotelu przestrzegają zasad, ale zachowanie Gości jest kluczowe w utrzymaniu bezpieczeństwa. Nawet jeśli nie lubisz tych zasad uszanuj je z uwagi na innych.
 • Hotele działają teraz inaczej. Wybacz, jeśli pamiętasz obsługę z dawnych czasów. Teraz obowiązują inne rygory i procedury a wszystko dla Twojego bezpieczeństwa. Niestety jeśli złamiesz którąś z zasad to zgodnie z obecnym prawem odpowie za to… obsługa hotelu.

 

Lokalizacja na malowniczych Kaszubach
Bazuny Hotel*** & SPA ul. Kościuszki 17, 83-400 Kościerzyna
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij